آکــــــادمــی زبـــــــان دکــتـــــــــر پــاشــــــــا

پـــاشــــــا هستــــــم

یکــــــی از هـــــــزاران جـــــوون ایــــــــــران زمیـــــــن که با آرزوهـــــــای بزرگ روزهــــــام رو می گذرونــــدم.

بلنـــــد پـــرواز و جــــــویای خــلاقیت، امــــا گاهــــا درب ها به روم بسته بودند.

از همــــون اول عاشــــق زبـــــان بودم. یادمـــــه وقتی حـــدودا 12 ساله بـــودم کــد کشـــــورهای انگلیـــــــس و امـــریکا رو میگــــرفتم و یک شمــــاره ی الکی و یک نفــــــر از اون طـــــرف هی میگفــــت:

Hello, is there any body?

لــــذت دنیـــــا رو می بـــــردم و یک راز بود برای من ، امـــــا آخـــــر مـــــاه رازم بر مــــلا شد و بــــرای خـــط خـــونمـــون صفــــربند خریدن

تنهــــا پــل ارتباطیــــم قطع شد، امــــا بــا تمـــام وجــودم می خواســـــتم ارتباط برقرار کنم بــــا مــــردم دنیـــــا.

متــــوجه شــــدم کــه خیـــلی ها می رن و اونجـــــا زندگــــی می کنند.

تصمیمم رو گرفتــــــم، مــــن هـــم بـــاید برم

سالهــــا از اون موقع گذشـــته، مــــن دیگـــه اون پـــاشـــــا کــوچــــولــــو نیستـــــم و تصمیــــــم اون روزم، زنــــدگیـــــم رو تغییر داد

———————————————–

تـــو مسیـــــر یادگیــــری زبـــــان مثــــل همـــه رفتــــــار کـــــردم، مسیـــــــر اشتبـــــاه، افکــــــار اشتبــــــاه…

امــــــا زمـــــانی فهمیـــدم کـــه مسیـــــرم ایـــــراد داشتــــه کــــه پــــــام رسیــــــد به اروپــــــا و بـــا روشـــــهای جـــدید آمــــوزشی آشنـــــــا شـــــــــدم.

 

مـن به شمـــــا یــــــاد میـــــــدم که چطـــــور:

فیــــــلم ها رو بفهمــــــــی و بتــــــونی حــــــرف بزنـــــــی و بــــدون گــــــرامر و قــــواعد پیچیــــــده (دقیقـــــا همونطـــــور که خـــودمون فــــــارسی رو یاد گـــــرفتیم) بتــــــونی مکــــــــــالمـــــــــه کنــــــــــی

 

————————————————–

مسیــــــــر آکـــــــادمیک زندگــــــی پــــاشــــــــا:

لیســــــانس گــــــرافیــــــک / تهران
لیســــــانس عکـــــاســی / تهران

فــــوق لیســــــانس Media / Sweden
دکتـــــــرا Media Attractive / Sweden